Yo man, I got some chips if you want some.

Yo man, I got some chips if you want some.

Inhale the happiness and exhale the past

Inhale the happiness and exhale the past

Captain Planet! Power of … greens!

Captain Planet! Power of … greens!

Get blunted.

Get blunted.